: 405
1402.04.16 @ 16:54


پویش مردمی *سهم من چهل*

پویش مردمی *سهم من چهل*
با پیوستن به پویش کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد ، مهرورزی مردمان فارس را نمایش دهیم.
با واریز هر نفر ۴۰ هزار تومان ، به یاری هم استانی های خود بشتابیم.
*بخشنده ها ، عاشقند*
شماره کارت ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند
۶۱۰۴ ۳۳۷۷ ۷۰۰۳ ۰۹۶۱

*روابط عمومی ستاد دیه فارس*