شنبه 31 شهریور 1397
9:36
358با زندانی شدن فرد ، بیشترین آسیب، مجازات و نارسایی ها متوجه خانواده زندانیان می شود.


حیات الغیب مدیرکل زندان ها و نایب رئیس ستاد دیه فارس طی دیدار با بذررافشان مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس گفت : با زندانی شدن فرد ، بیشترین آسیب ، مجازات و نارسایی ها متوجه خانواده زندانیان می شود.

حیات الغیب تأکید کرد: تعداد زیادی از زندانیان نیازمند مستمری بگیر کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند و این نهاد حمایتی در حد توان، افراد بی بضاعت را زیرپوشش قرار داده است .

نایب رئیس ستاد دیه فارس افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) که خود نیز عضو معتمد هیات امناء ستاد دیه فارس هم می باشند ، در بحث آزادسازی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد کمک های خوبی را به این ستاد دیه کرده است که جای قدردانی دارد.
مدیرکل زندان های فارس گفت : تعداد ۲۷۰۰خانوار زندانیان زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و تعداد ۵هزار خانوار زیرپوشش انجمن حمایت زندانیان قرار دارند.
وی اظهار داشت: خانواده زندانیان به کمک نهادهای حمایتی، خیرین و نیکوکاران نیاز دارند و اگر این افراد آسیب دیده اجتماع حمایت نشوند وارد چرخه جرم شده و مشتریان آینده سازمان زندان ها هستند.
دکتر محمد بذرافشان مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس گفت: ۲۷۰۰خانوار زندانیان استان زیر پوشش کمیته امداد قرار دارند و هیچ تفاوتی بین خانواده زندانیان و سایر افراد بی بضاعت زیر پوشش وجود ندارد و در زمینه معیشتی، تحصیلی، مسکن و بهداشتی به آنان مساعدت می شود.
وی تأکید کرد: بیشتر خانواده های زیرپوشش، زنان جوان هستند که سرپرست آنان در زندان بسر می برند و اگر به این افراد توجه نشود طعمه افراد سودجو می شوند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس افزود: در زمینه ایجاد اشتغال و وام های کارگشایی این اداره کل آمادگی مساعدت و همکاری به خانواده های نیازمند زندانیان را دارد.